بنیاد نخبگان استان هرمزگان

نظر به تاکید مقام معظم رهبری در استفاده صحیح و مناسب از ظرفیت های علمی نخبگان در راستای توسعه متوازن کشور و لزوم حرکت انقلابی در مسیر رفع موانع ومشکلات تولید دانش و جنبش نرم افزاری و نیز رسیدگی به امور نخبگان؛ بدین ترتیب، بنیاد نخبگان استان هرمزگان در مهرماه سال 1389 به همراه بنیاد نخبگان 11 استان دیگر به صورت ویدئو کنفرانس توسط رییس جمهور محترم راه اندازی شد و نیز ساختمان این بنیاد در تاریخ 89/12/26 طی مراسمی با حضور سرکار خانم دکتر سلطانخواه معاون محترم علمی و فناوری رییس جمهور و رییس بنیاد ملی نخبگان کشور و تنی چند از معاونین بنیاد و مسئولین استانی افتتاح شد.